การรับประกัน
 

ซากุระ ฟิลเตอร์
ขอบเขตของการรับประกันสินค้า

ซากุระ ฟิลเตอร์ ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ไร้ข้อบกพร่องด้านวัสดุขั้นตอนการผลิต และช่วงอายุการ ใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (OEM) หรือจากทางซากุระ ถ้าหากพบว่าซากุระฟิลเตอร์ มีข้อบกพร่อง ผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับการเปลี่ยน

ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดประเภทของผู้ใช้หรือจากบุคคลที่สาม การติดตั้งที่ผิดพลาด การปรับเปลี่ยนการดัดแปลงอุบัติเหตุความประมาทเลินเล่อ การดัดแปลงเครื่องยนต์ทำให้ระบบมกรองมีปัญหาส่งผลกับสินค้า หรือการประยุกต์ใช้ที่ไม่ถูกต้อง การรับประกันนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

 

การขัดข้องของเครื่องยนต์ใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากซากุระ ฟิลเตอร์ จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมยานยนต์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเทียบเท่า

 

หากมีข้อสงสัยว่าเครื่องยนต์อาจทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหายจากซากุระฟิลเตอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปลี่ยนจะต้องส่งคืนให้เราในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือตัดให้อ้า เพื่อให้เราทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาสาเหตุของความผิดปกติ

ซากุระฟิลเตอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม

ซากุระฟิลเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภณั ฑ์และช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การอ้างอิงระหว่างกันทั้งหมดในแคตตาล็อกนี้นั้นได้อ้างอิงระหว่างกันจากข้อมูลล่าสุดซึ่งสามารถดูได้ในขั้นตอนที่จะสั่งพิมพ์ ซากุระฟิลเตอร์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ผลิต อุปกรณ์เดิม (OEM) และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยยะในเรื่องของความถูกต้อง